Aktualności
By 6 kwietnia 2017 No Comments

GLG Pharma rozpoczyna przygotowania projektu do fazy klinicznej badań

GLG Pharma S.A. – polska spółka zależna amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – zawarła z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie umowę o współpracy w zakresie przygotowania projektu do badań klinicznych. Koszty kontraktu zostaną w części zrefundowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Projektu TNBC realizowanego z wykorzystaniem środków programu INNOMED.

Porozumienie zostało zawarte na potrzeby prac realizowanych przez zespół naukowców GLG Pharma w zakresie projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi w oparciu o innowacyjny inhibitor białka STAT-3 tj. cząsteczkę GLG-805 oraz stworzenia testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki tego właśnie nowotworu. Projekt TNBC jest flagowym projektem Spółki i wiążą się z nim najważniejsze plany inwestycyjne na najbliższe lata.

Przedmiotem umowy jest opracowanie formuły i przeprowadzenie syntezy substancji czynnej GLG-805, w standardzie GMP (ang. Good Manufacturing Practice), niezbędnej do przeprowadzenia badań przedklinicznych. Ponadto Instytut zobowiązał się do opracowania pełnej dokumentacji na potrzeby celów rejestracyjnych oraz przygotowania wniosków patentowych uzyskanej formulacji.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystko idzie zgodnie z naszymi założeniami. Wybór podwykonawcy umożliwi nam uruchomienie prac bezpośrednio związanych z przygotowaniem projektu do rozpoczęcia badań przedklinicznych nowej formuły cząsteczki GLG-805 – tłumaczy Richard Gabriel, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Lek opracowywany przez Spółkę bazuje na innowacyjnej cząsteczce GLG-805, której postać doustna jest od lat stosowana w leczeniu innych chorób. Została ona już wcześniej w pełni przebadana, w związku z czym GLG Pharma dysponuje dzisiaj danymi dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania tego leku na świecie. Zdaniem Prezesa Spółki przyczyni się to znacząco do skrócenia czasu niezbędnego do wprowadzenia leku na TNBC do sprzedaży.

– Liczymy, że projekt wejdzie w fazę badań klinicznych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zastosowanie nowej formulacji znanego leku (ang. repurposed drug) w leczeniu TNBC jest niewątpliwie jedną z największych przewag konkurencyjnych naszego projektu – dodaje Richard Gabriel.

Rozliczenie zawartej umowy będzie następowało w transzach, po zrealizowaniu przez Instytut ustalonych wcześniej etapów. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zaakceptowaniu raportu końcowego.

Spółka posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

W czerwcu 2016 r., GLG Pharma otrzymała wsparcie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu TNBC w wysokości 10 mln zł. Czas realizacji projektu został przewidziany na lata 2016-2018. Z tego względu umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usługa przeprowadzenia syntezy substancji czynnej GLG – 805”.