PROJEKT TNBC

Głównym celem projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer) jest opracowanie leku w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT-3 – cząsteczki wykorzystującej tę samą substancję czynną: GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi. Spółka planuje również stworzenie testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki tego właśnie nowotworu.

W ramach projektu GLG planuje przeprowadzenie badań przedklinicznych (GLG-805) oraz badań klinicznych (GLG-801) w Polsce z udziałem pacjentek ze zdiagnozowanym TNBC, aby potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia inhibitorami białka STAT3. Opracowywany test diagnostyczny będzie określał ekspresję białka STAT3. Posłuży przede wszystkim do monitorowania skuteczności terapii cząsteczkami GLG-801 i GLG-805. Docelowo pozwoli również wykrywać potencjalny nawrót choroby i odpowiednio wcześnie reagować.

GLG-801

formulacja doustna

GLG-805

formulacja dożylna

Dzięki równoległemu opracowaniu dożylnej formy podania leku pacjenci będą mieli szansę na wzmocnienie terapii doustnej

Badania nad dwoma formami jednocześnie znacząco wpłyną na skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia pierwszych wyników badań oceniających bezpieczeństwo substancji

Mechanizm działania

Istotą terapii rozwijanej przez GLG jest stosowanie unikalnej formulacji działającej na komórki nowotworu TNBC oraz zahamowanie tych czynników, które umożliwiają wzrost guza i przerzuty.

Inhibitory mają za zadanie hamowanie aktywacji białka STAT3, które odpowiada m.in. za namnażanie się komórek rakowych w wielu typach nowotworów.

Terapia opracowywana przez GLG daje możliwość zastosowania inhibitorów białka STAT3 jako leku zarówno w monoterapii, jak i chemioterapii skojarzonej. Przeprowadzone na początku projektu testy in vivoin vitro wykazały dużą skuteczność cząsteczek opracowanych przez GLG, poprzez ich zdolność hamowania wzrostu komórek rakowych, zmniejszenie guza oraz zapobieganiu rozwoju nowotworów. Ponadto, inhibitory STAT3 pomogą też poprawić skuteczność chemioterapii i innych celowanych terapii poprzez zapobieganie i leczenie nabytej oporności komórek rakowych na terapie onkologiczne.

Obszary projektu

Otrzymywanie formulacji leczniczych opartych na substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 do zastosowań w terapii TNBC

Badania nad zastosowaniem substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w terapii skojarzonej z konwencjonalnymi lekami przeciwnowotworowymi w celu ograniczenia zjawiska oporności nowotworów na leczenie chemioterapeutykami

Badanie fazy klinicznej nad bezpieczeństwem i skutecznością terapii prowadzonej za pomocą innowacyjnej substancji farmakologicznie czynnej GLG-801 u pacjentów ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym nowotworem piersi

Opracowanie i walidacja testu diagnostycznego do diagnozowania i monitorowania TNBC

GLG Pharma S.A. realizuje projekt pn. „Rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT-3 tj. cząsteczki GLG-805 lub GLG-302 oraz rozwój testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC spowodowanego obecnością zaktywizowanego białka STAT-3, a także próby monitorowania stężenia białka w odpowiedzi na terapię za pomocą cząsteczek GLG-805 lub GLG-302”.

Projekt TNBC uzyskał w 2016 r. dofinansowanie z programu INNOMED, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego Projektu TNBC wynosi 13 259 012,76 zł, z czego 9 740 714,86 zł będzie sfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co stanowi ok. 74 % kosztów kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie we współpracy z podwykonawcami z wiodących polskich uczelni, instytutami badawczymi oraz producentami kontraktowymi.

WIĘCEJ O PROJEKCIE TNBC
Biuro projektu TNBC

ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Wrocławski Park Technologiczny
Budynek Delta

tnbc@glgpharma.pl

Katarzyna Romanowska

Koordynator ds. Realizacji Projektu

+48 881 050 582
kromanowska@glgpharma.pl

Małgorzata Guziewicz

Dyrektor Badań Klinicznych

+48 514 702 239
mguziewicz@glgpharma.pl